منوی غذایی زائرین راهیان نور کردستان

 

صبحانه

ناهار

شام

شب اول

ـــــــــ

ـــــــــ

خوراک شینسل + دوغ

روز اول

پنیر +خرما

قورمه سبزی+نوشابه

خوراک فلافل +دوغ

روز دوم

پنیر + حلوا شکری

چلو جوجه کباب+نوشابه

ـــــــــ