شلمچه
1396-11-07
برنامه بازدید از مناطق عملیاتی کردستان جهت خودرو های شخصی _ تابستان 1397
1397-05-06

فواصل زمانی و مکانی بین یادمان های منطقه خوزستان

دوکوهه تا …

تهران ……………………………………………………………………………….. بین ۹ تا ۱۳ ساعت

اندیمشک ………………………………………………………………………………………. ۱۵ دقیقه

دزفول …………………………………………………………………………………………… ۴۵ دقیقه

سدّ کرخه ………………………………………………………………………………………. ۱ ساعت

امامزاده عباس (ع) ………………………………………………………………………. ۱:۳۰ ساعت

یادمان شرهانی ……………………………………………………………………………. ۲:۳۰ ساعت

شوش …………………………………………………………………………….. ۱:۱۵ تا ۱:۳۰ ساعت

یادمان فتح المبین ………………………………………………………………………… ۱:۳۰ ساعت

سایت ۴ و ۵ …………………………………………………………………………. ۱:۳۰ تا ۲ ساعت

اهواز ………………………………………………………………………………………… ۲:۳۰ ساعت

خرمشهر ………………………………………………………………………………. ۴:۳۰ تا ۵ ساعت

یادمان فتح المبین تا …

شوش ……………………………………………………………………………………………. ۲۰ دقیقه

دزفول ………………………………………………………………………………………. ۱:۱۵ ساعت

اندیمشک …………………………………………………………………………………. ۱:۱۵ ساعت

دوکوهه ……………………………………………………………………………………. ۱:۳۰ ساعت

سایت ۴ و ۵  …………………………………………………………………… ۴۰ دقیقه تا ۱ ساعت

یادمان فکه ………………………………………………………………………………… ۲:۳۰ ساعت

یادمان چزابه …………………………………………………………………………. ۲:۴۵ تا ۳ ساعت

اهواز …………………………………………………………………………………………….. ۲ ساعت

یادمان شرهانی تا …

امامزاده عباس(ع) …………………………………………………………….. ۱:۱۵ تا ۱:۳۰ ساعت

اندیمشک ……………………………………………………………………….. ۳:۱۵ تا ۳:۳۰ ساعت

دوکوهه ……………………………………………………………………………………. ۲:۳۰ ساعت

یادمان فکّه …………………………………………………………………………… ۳:۳۰ تا ۴ ساعت

یادمان فکّه تا …

یادمان چزابه …………………………………………………………………………………… ۱ ساعت

بیمارستان امام حسن (ع) ………………………………………………………………. ۱:۳۰ ساعت

پادگان میشداغ …………………………………………………………………………… ۱:۴۵ ساعت

بستان ………………………………………………………………………………………… ۱:۳۰ ساعت

یادمان دهلاویه ………………………………………………………………………………… ۲ ساعت

سوسنگرد ………………………………………………………………………………….. ۲:۳۰ ساعت

شهر هویزه ……………………………………………………………………………………… ۳ ساعت

یادمان هویزه ………………………………………………………………………………. ۳:۳۰ ساعت

اهواز (حمیدیه – محور سوسنگرد ) ………………………………………….. ۳:۴۵ تا ۴ ساعت

یادمان چزابه تا …

یادمان فکّه ……………………………………………………………………………………… ۱ ساعت

بیمارستان امام حسن (ع) …………………………………………………………………… ۳۰ دقیقه

پادگان میشداغ ………………………………………………………………………… ۳۰ تا ۴۵ دقیقه

بستان …………………………………………………………………………………………….. ۴۵ دقیقه

یادمان دهلاویه …………………………………………………………………………….. ۱:۳۰ دقیقه

سوسنگرد ………………………………………………………………………………….. ۱:۴۵ ساعت

شهر هویزه …………………………………………………………………………………. ۲:۱۵ ساعت

یادمان شهدای هویزه …………………………………………………………………… ۲:۴۵ ساعت

اهواز ………………………………………………………………………………………… ۳:۱۵ ساعت

یادمان دهلاویه (محل شهادت شهید چمران) تا …

اهواز ……………………………………………………………………………… ۱:۳۰ تا ۱:۴۵ ساعت

سوسنگرد ………………………………………………………………………………………. ۲۰ دقیقه

بستان …………………………………………………………………………………………….. ۳۰ دقیقه

شهر هویزه ……………………………………………………………………………………… ۴۵ دقیقه

یادمان هویزه …………………………………………………………………………………… ۴۵ دقیقه

بیمارستان امام حسن (ع) …………………………………………………………………… ۴۵ دقیقه

پادگان میشداغ …………………………………………………………………………… ۱:۱۵ ساعت

یادمان چزابه ………………………………………………………………………………. ۱:۱۵ ساعت

یادمان فکّه ………………………………………………………………………………… ۲:۱۵ ساعت

یادمان هویزه تا …

اهواز …………………………………………………………………………………………….. ۱ ساعت

شهر هویزه ……………………………………………………………………………………… ۳۰ دقیقه

پادگان حمید ………………………………………………………………………………….. ۴۵ دقیقه

یادمان طلائیه ………………………………………………………………………………….. ۳ ساعت

سوسنگرد ………………………………………………………………………………………. ۱ ساعت

یادمان دهلاویه …………………………………………………………………………… ۱:۳۰ ساعت

بستان ………………………………………………………………………………………… ۱:۴۵ ساعت

بیمارستان امام حسن (ع) …………………………………………………………………… ۲ ساعت

پادگان میشداغ …………………………………………………………………………… ۲:۱۵ ساعت

یادمان چزابه …………………………………………………………………………………… ۲ ساعت

یادمان فکه ………………………………………………………………………………… ۳:۳۰ ساعت

یادمان طلائیه تا…

پاسگاه زید ………………………………………………………………………………… ۱:۳۰ ساعت

خرمشهر ……………………………………………………………………………………. ۲:۳۰ ساعت

پادگان حمید ……………………………………………………………………………… ۱:۳۰ ساعت

یادمان هویزه …………………………………………………………………………………… ۳ ساعت

بیمارستان امام حسن (ع) …………………………………………………………………… ۲ ساعت

یادمان رمضان (پاسگاه زید) تا …

یادمان طلائیه ……………………………………………………………………………… ۱:۳۰ ساعت

خرمشهر ……………………………………………………………………………………. ۱:۱۵ ساعت

یادمان شلمچه …………………………………………………………………………….. ۱:۳۰ ساعت

بیمارستان امام حسین (ع) ………………………………………………………………….. ۱ ساعت

پادگان حمید ………………………………………………………………………………….. ۴۵ دقیقه

اهواز ………………………………………………………………………………………… ۱:۱۵ ساعت

شهر آبادان ………………………………………………………………………………… ۱:۴۵ ساعت

بیمارستان امام علی (ع) ………………………………………………………………… ۲:۱۵ ساعت

خرمشهر ………………………………………………………………………………………… ۳۰ دقیقه

پاسگاه زید (شهدای رمضان) ………………………………………………………… ۱:۳۰ ساعت

یادمان طلائیه ………………………………………………………………………………….. ۳ ساعت

بیمارستان امام حسین (ع) ……………………………………………………………… ۱:۱۵ ساعت

پادگان حمید ……………………………………………………………………………… ۱:۳۰ ساعت

اهواز ………………………………………………………………………………………… ۲:۱۵ ساعت

شهر آبادان ……………………………………………………………………………………… ۱ ساعت

بیمارستان امام علی (ع) ………………………………………………………………… ۱:۳۰ ساعت

اروند کنار ( یادمان والفجر ۸ ) …………………………………………………………….. ۲ ساعت

یادمان والفجر۸ تا …

شهر آبادان …………………………………………………………………………………….. ۴۵ دقیقه

بیمارستان امام علی (ع) ………………………………………………………………… ۱:۱۵ ساعت

خرمشهر ……………………………………………………………………………………. ۱:۱۵ ساعت

یادمان شلمچه …………………………………………………………………………….. ۱:۴۵ ساعت

بیمارستان امام حسین (ع) ……………………………………………………………… ۲:۱۵ ساعت

شهر اهواز ……………………………………………………………………………………… ۲ ساعت

 

مسافت مناطق عملیاتی جنوب از یکدیگر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *